Przymiotniki i przysłówki

Przysłówki

Wiele przysłówków tworzy się dodając do przymiotników końcówkę -ly, np. bad – badly, slow – slowly. Jednak pewna grupa przymiotnikow funkcjonuje w charakterze przysłówków bez dodawania końcówki -ly, natomiast często utworzone w ten sposób wyrazy mają zupełnie odmienne znaczenie, np.

best – najlepszy, najlepiej
better – lepszy, lepiej
deep – głęboki, głęboko ;”deeply” znaczy “głęboko”, lecz wyłącznie w sensie abstrakcyjnym,
np.

I was deeply moved by the news.
Byłem głęboko poruszony wiadomościami.

far – daleki, daleko
fast- szybki, szybko
hard – ciężki, ciężko, twardy, twardo (“hardly” oznacza “ledwo, prawie wcale”)
high – wysoki, wysoko; “highly” znaczy “wysoce” wyłącznie w sensie abstrakcyjnym, np.

He is a highly skilled professional.
On jest wysoce wykształconym fachowcem.

late poźny, późno (“lately” – “ostatnio”)
low cichy, cicho, niski, nisko
long długi, długo
near bliski, blisko (“nearly” – “prawie”)
straight prosty, prosto
short krotki, krotko (“shortly” – “niebawem”)
worse gorszy, gorzej
worst najgorszy, najgorzej

UWAGA. Pozycja przysłówka w zdaniu angielskim jest inna niż w języku polskim: przysłówek nigdy nie znajduje się między orzeczeniem i dopełnieniem, stąd zdanie *He speaks well English.” jest niepoprawne. Przysłówek może znajdować się:
1. przed orzeczeniem:

He suddenly fell down.
On nagle upadł.

2. po dopełnieniu:

He fell down suddenly.

3. na początku frazy:

Suddenly he fell down.

hastagi na stronie:

#wyjaśnienie angielskich przysłówków

Similar Posts