Nauka i Edukacja

Plan zajêæ pozaszkolnych

Plan zajêæ pozaszkolnych
Szko³y i przedszkola wznowi³y w³aœnie pracê po wakacyjnej przerwie. Rodzice stanêli przed koniecznoœci¹ rozplanowania grafiku swoich pociech. Ze wzglêdu na stale poszerzaj¹c¹ siê ofertê zajêæ pozalekcyjnych to coraz trudniejsze zadanie. Co wybraæ i czym siê kierowaæ? Analizujemy wybory rodziców.

Wed³ug badañ CBOS „Wydatki rodziców na edukacjê dzieci w roku szkolnym 2012/2013”, œrednio 47% opiekunów posy³a swoje pociechy na zajêcia dodatkowe. Najrzadziej robi¹ to osoby po zawodówce, rolnicy i bezrobotni – dodatkow¹ edukacjê op³aca co pi¹ty b¹dŸ co szósty respondent nale¿¹cy do jednej z tych grup. Najczêœciej w pozalekcyjnej aktywnoœci inwestuj¹ dobrze sytuowani ankietowani z wy¿szym wykszta³ceniem, których dochody na jedn¹ osobê przekraczaj¹ 1500z³. Na zajêcia trafiaj¹ pociechy 90% rodziców odpowiadaj¹cych tej charakterystyce.
Œrednie miesiêczne wydatki na dodatkowe zajêcia wszystkich dzieci w gospodarstwie domowym wynosi³y w badanym okresie 350 z³otych. Kwoty przeznaczone przez rodziców na finansowanie dodatkowych zajêæ charakteryzowa³y siê jednak du¿¹ rozpiêtoœci¹ – od op³at rzêdu 15 do nawet 2000 z³otych. Po³owa rodziców planowa³a wydawaæ na ten cel nie wiêcej ni¿ 248 z³otych na miesi¹c.

Pos³aæ, ale dok¹d?
Od dobrych kilkunastu lat odpowiedŸ na to pytanie nie nastrêcza rodzicom najmniejszego problemu. W zestawieniu prowadz¹ nieodmiennie zajêcia jêzykowe. W roku szkolnym 2012/2013 swoje dzieci pos³a³o na nie a¿ 30% opiekunów. – Z roku na rok obserwujemy coraz wiêkszy popyt na nasze zajêcia – mówi Grzegorz Grabiec, Dyrektor Generalny Helen Doron English na Polskê Zachodni¹. – Z jednej strony wi¹¿e siê to z rosn¹c¹ dostêpnoœci¹ atrakcyjnych form nauczania od najm³odszych lat. Z drugiej – z rosn¹cymi wymaganiami rynku. Pracodawcy coraz czêœciej uznaj¹ dobr¹ znajomoœæ angielskiego za warunek konieczny zatrudnienia danego kandydata – dodaje.
Drug¹ lokatê w rankingu aktywnoœci pozalekcyjnych zajmuj¹ z 24% wskazañ zajêcia sportowe. W œwietle wyników badañ profesora Phila Temporowskiego, to œwietne dope³nienie zajêæ dydaktycznych. Naukowiec z Uniwersytetu Georgii dowiód³, ¿e trening ma korzystny wp³yw nie tylko na prawid³owy rozwój cia³a, ale równie¿ umys³u maluchów. W wyniku æwiczeñ fizycznych tworz¹ siê nowe po³¹czenia nerwowe. Skutkuje to polepszeniem koordynacji ruchowej oraz innych aktywnoœci wymagaj¹cych wspó³dzia³ania wielu obszarów mózgu: czytania, umiejêtnoœci logicznych oraz matematycznych. – Ruch w czasie zajêæ ma szczególnie du¿a znaczenie dla m³odszych dzieci – mówi Agnieszka Wawrzyniak-Godlewska, pedagog z Helen Doron English. – Nie tylko wp³ywa pozytywnie na kszta³cenie sieci neuronów, ale równie¿ pomaga maluchom d³u¿ej utrzymaæ koncentracjê – wyjaœnia ekspert.
Mniejszym zainteresowaniem rodziców ciesz¹ siê aktywnoœci artystyczne i rozmaite kursy przygotowawcze i korepetycje (po 16% wskazañ). Na szarym koñcu listy znajduj¹ siê zajêcia komputerowe i informatyczne. Swoje pociechy posy³a na nie zaledwie 1% respondentów.

Co najlepsze dla dziecka?
To, jakie zajêcia s¹ najodpowiedniejsze dla naszej pociechy, zale¿y od jej zainteresowañ i predyspozycji. – Aktywnoœci pozaszkolne powinny byæ okazj¹ do odprê¿enia i okazj¹ do robienia tego, co sprawia przyjemnoœæ ma³emu cz³owiekowi, a nie jego rodzicom – przestrzega Agnieszka Wawrzyniak-Godlewska. – Warto zapytaæ prowadz¹cych o mo¿liwoœæ odbycia lekcji pokazowej i zapisaæ dziecko tylko, jeœli mu siê spodoba – dodaje ekspert z Helen Doron.
Wa¿ne równie¿, by nie prze³adowaæ grafiku malucha. Zbyt napiêty plan zajêæ sprawi, ¿e dziecko bêdzie przemêczone i rozdra¿nione. Badania prowadzone w ramach programu „Dni Odpornoœci” sugeruj¹, ¿e permanentne przepracowanie obni¿a odpornoœæ ucznia i bywa przyczyn¹ czêstszych zachorowañ na infekcje dróg oddechowych.

Warto pamiêtaæ:
1. Zajêcia powinny byæ dla dziecka przyjemnoœci¹, a nie przykrym obowi¹zkiem.
2. Czas wolny, szczególnie spêdzany z rodzicami, to równie¿ wartoœciowa forma aktywnoœci.
3. Przemêczenie jest szkodliwe. Wybieraj¹c zajêcia stawiaj wiêc na jakoœæ, a nie na iloœæ.

Similar Posts