Wiadomości branżowe

Akademia Nowoczesnej Edukacji na Uczelni Łazarskiego

Akademia Nowoczesnej Edukacji to platforma skupiająca studia podyplomowe związane z oświatą – „Nowoczesne metody nauczania”, „Prawo oświatowe” oraz „Organizacja i zarządzanie oświatą”. Stanowi odpowiedź na stale zmieniający się rynek edukacyjny, przygotowując kadrę dydaktyczną szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i

Teaser

Akademia Nowoczesnej Edukacji to platforma skupiająca studia podyplomowe związane z oświatą – „Nowoczesne metody nauczania”, „Prawo oświatowe” oraz „Organizacja i zarządzanie oświatą”. Stanowi odpowiedź na stale zmieniający się rynek edukacyjny, przygotowując kadrę dydaktyczną szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych, jak również kadrę kierowniczą administracji publicznej, do wyzwań zawodowych w obszarze nowoczesnej oświaty.

„Nowoczesne metody nauczania” – uczestnicy studiów nauczą się przekazywać wiedzę zgodnie z naturalnym sposobem przyswajania informacji z wykorzystaniem obu półkul mózgu, jak również wzbudzać odpowiedzialność za proces przyswajania wiedzy oraz kształtować zaangażowanie i kreatywność uczniów. Dowiedzą się też, jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi, których w środowisku szkolnym nie brakuje. Podczas studiów pracować będą z doświadczonymi trenerami, specjalistami z obszaru pracy w zespole, ale także osobami, które na co dzień szkolą trenerów w organizacjach i superwizorami PTP.

Program zawiera takie zagadnienia, jak m.in. proces grupowy – jak z grupy stworzyć zespół (uczniów, rodziców, kadry dydaktycznej) budowanie relacji, fazy formowania zespołu, rozpoznawanie stylów zachowań, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (konflikty na linii nauczyciel-rodzic-uczeń), informacja zwrotna dla uczniów i rodziców w oparciu o model rozmowy coachingowej, komunikacja oparta o szacunek i budowanie postawy asertywnej, inteligencja emocjonalna w szkolnictwie, autoprezentacja i prowadzenie spotkań, budowanie zaangażowania poprzez odkrycie postawy „uczenie się jest OK”, cele edukacyjne i model kolba w nauczaniu, tajemnice efektywnej nauki – budowa mózgu, lewo i prawopółkulowość – a nowoczesne techniki uczenia, mnemotechniki – techniki szybkiego uczenia, mind mapping, szybkie czytanie, techniki zwiększające koncentracje uwagi, techniki kreatywnej pracy z uczniami, plan rozwoju osobistego – coachingi indywidualne.

„Prawo oświatowe” – studia prezentują nowe spojrzenie na istotne zmiany w prawie oświatowym. Pozwalają na usystematyzowanie nie tylko ogólnej wiedzy o prawie, ponieważ odnoszą się do szczegółowych zagadnień istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej, w tym do roli i funkcji prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji. Adresowane są do pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, kadry kierowniczej, nauczycieli – czyli osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa oświatowego, nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania szkołą lub placówką oświatową i zdobyć praktyczne umiejętności dzięki różnym przykładom wdrażania rozwiązań prawnych w oświacie. We współczesnym świecie znajomość prawa jest niezbędna, by móc rozwijać się zawodowo.

A to już wiesz?  Przedimek nieokreślony "a/an"

Program zawiera takie przedmioty, jak system oświaty w Polsce i wybranych krajach UE, organizacja systemu oświaty (wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki; kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe; działalność szkół artystycznych i kolegiów), tworzenie, przekształcanie i likwidowanie szkół i placówek oświatowych, kształtowanie treści stosunku pracy nauczycieli i pracowników samorządowych, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników samorządowych, ubezpieczenia społeczne, czas pracy i urlopy pracownicze, kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli , dokumentacja pracownicza, dokumentacja procesu kształcenia, wychowania i opieki , ochrona praw dziecka, finanse jednostek samorządu terytorialnego, działalność socjalna pracodawcy, organizacja i prowadzenie sekretariatu w szkole/placówce oświatowej, wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa karnego, kodeks postępowania administracyjnego, bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki, konkurs na stanowisko dyrektora, powierzanie stanowisk kierowniczych, prawo zamówień publicznych, prawo prasowe, nadzór i kontrola nad warunkami pracy, informatyzacja w oświacie.

Organizacja i zarządzanie oświatą” – celem tych studiów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, jak również nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. W szczególności słuchacze będą mogli uzyskać wymagane kwalifikacje zawodowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, nauczyciele podwyższyć kwalifikacje zawodowe zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego, jak również doskonalić umiejętności w zakresie próby tworzenia i czytania budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Program kierunku składa się z następujących przedmiotów: prawo oświatowe, wybrane elementy prawa pracy, doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela, zarządzanie finansami publicznymi, metody badań pedagogicznych, profilaktyka, wychowanie i opieka w placówce oświatowej, nauka o organizacji i zarządzaniu w oświacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, fundusze UE w polskim systemie edukacji, nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia.

A to już wiesz?  Jesteś fachowcem bez potwierdzonych kwalifikacji? PRK to zmieni

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy